Levering / Salgs- og leveringsbetingelser
Aftale
Enhver aftale om køb af varer hos Kolding Selv-Byg sker i henhold til nærværende salgs- og leveringsbestemmelser. Ved bestilling pr mail eller telefon fremsendes faktura til kunden med sædvanlig fortrydelsesret, jf. nedenfor. Kunden har selv ansvaret for afgivelsen af sin ordre, herunder men ikke begrænset til valg af produkt, omfang, mængde mv. Kunden opfordres til at gennemgå og følge vejledninger, kataloger mv. vedrørende varerne og til selv at indhente fornødne oplysninger om anvendelsen af varerne, idet Kolding Selv-Byg ikke påtager sig ansvaret herfor.
Betaling
Betaling skal ske netto kontant mod faktura senest ved modtagelsen eller ved betaling kontant, ved dankort, eller bankoverførsel inden evt. levering sker.
Priser
Priser er inkl. moms (25 %) iht. de til enhver tid værende afhentningspriser med udgangspunkt i afhentning på vort lager. Alle priser er eksklusiv fragt, emballage, paller mv. i tilfælde af levering til kunden. Der tages forbehold for udsolgte varer.
Levering
Levering sker ved afhentning eller hos kunden, hvor dette er aftalt, på den adresse, der er afgivet på fakturaen. Levering hos kunden finder sted ved vognkant på fast vej, så nær forbrugsstedet som chaufføren skønner, uden at chaufføren kører fast, beskadiger køretøjet eller omgivelserne. Ved levering stiller kunden mandskab til rådighed ved aflæsning, hvis ikke andet er aftalt. Hvis levering ikke kan gennemføres pga. kundens forhold, sker opbevaring indtil genlevering hos Kolding Selv-Byg for kunden regning og risiko. Genlevering sker mod betaling af et opkrævet gebyr herfor.
For fyrgulvbrædder økonomi sortering ubehandlet med endenot, ovntørret, foliepakket, gøres specifikt opmærksom på, at spild må påregnes ca. 10-40% alt efter, hvor kritisk man er. Kunden er bekendt hermed og er opfordret til at købe rigeligt til sortering.
Mangler/undersøgelse/reklamationer
Køber er forpligtet til straks at undersøge og kontrollere varerne ved modtagelsen og til at sikre, at det leverede er i overensstemmelse med det aftalte. Ved evt. mangler eller defekter skal der skriftligt reklameres straks efter levering, dog senest 8 dage efter, at kunden er blevet opmærksom på eller kunne være blevet opmærksom på manglen eller defekten. Reklameres ikke straks, fortaber kunden retten til afhjælpning og/eller omlevering. Det er en forudsætning for afhjælpning og/eller omlevering, at varerne er opbevaret, installeret, anvendt, betjent og vedligeholdt korrekt og i overensstemmelse med gældende forskrifter. Såfremt varen er videresolgt og/eller indgået i byggeri eller videreforarbejdet er Kolding Selv-Byg berettiget til at afvise enhver reklamation vedrørende kvalitet og opmåling eller andre åbenbare fejl og mangler, der burde være konstateret ved en sådan undersøgelse.
Kolding Selv-Byg kan aldrig gøres ansvarlig for tab – hverken direkte eller indirekte – som kunden måtte blive påført som følge af mang-ler ved det leverede, herunder men ikke begrænset til driftstab, tidstab, tabt avance eller andre lignende tab, medmindre manglen og kundens tab skyldes forhold hos Kolding Selv-Byg, der må henregnes som groft uagtsomt.
Alle restpartier sælges uden garanti og reklamationsret. Restpartier tages ikke retur.
Returvarer
Kolding Selv-Byg tager ikke varer retur. Såfremt det på trods heraf særskilt aftales, at Kolding Selv-Byg tager varer retur skal varerne være mangelfri og i ubrudt emballager samt fri for smuds. Kolding Selv-Byg krediterer godkendte retur varer med et fradrag på min. 15% til dækning af salg og returomkostninger. Speciel fremskaffede varer tages ikke retur. Returnering skal ske senest 8 dage fra modtagelsen og mod forevisning af faktura.
Paller
Kolding Selv-Byg krediterer returbare pantpaller i uskadt stand ved franko levering til vores lager, med et fradrag til dækning af slidtage, håndterings- og fragtomkostninger fastsat af Kolding Selv-Byg. Faktura skal medbringes ved returnering og senest 30 dage efter modtagelsen.
Force majeure
Er levering forhindret eller andet på grund af force majeure, fritages Kolding Selv-Byg for ethvert ansvar, samt er i sin gode ret til at udskyde levering samt ophæve aftalen. Force majeure omfatter blandt andet, krig, blokade, politiske uroligheder, naturkatastrofer, vand-skader, maskinstop eller andre forstyrrelser i produktionen, samt arbejdskonflikter. Enhver udskydelse af leveringen som følge af ovenstående forhold er således rettidig i enhver henseende.
Fortrydelsesret
nder der køber varer ved bestilling pr. mail eller telefon har 14 dages fortrydelsesret, og der vedlægges fortrydelsesret til den fremsendte faktura. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag kunden modtager varerne. Der vil dog ikke være fortrydelsesret ved køb af varer, der specielt er fremstillet eller hjemskaffet efter kundens behov eller krav. Hvis kunden vil gøre brug af sin fortrydelsesret skal kunden inden 14 dage efter modtagelsen give skriftlig meddelelse til Kolding Selv-Byg om at kunden ønsker at fortryde købet. Kunden skal endvidere for egen regning og risiko sende varerne retur til Kolding Selv-Byg senest 14 dage efter, at kunden har meddelt, at kunden fortryder købet. Kolding Selv-Byg modtager ikke returforsendelser pr. efterkrav. Kunden er ansvarlig for, at varerne ved fremsendelse til Kolding Selv-Byg opbevares korrekt og forsvarligt, dvs. som minimum på samme måde som varerne blev leveret af Kolding Selv-Byg, således at varerne kan sælges videre til andre kunder. Kunden hæfter for evt. forringelse af varerne som følge af kundens håndtering af varerne. Det er tilladt at undersøge varerne og vurdere varernes egenskaber på samme måde som i en fysisk forretning. På tilsvarende vis hæfter kunden for beskadigelse som følge af, at varerne er taget i brug eller er anvendt af kunden. Den forringelse som Kolding Selv-Byg kan konstatere ved varen, f.eks. som følge af brug udover undersøgelse, fratrækkes inden fakturabeløbet returneres til kunden.